Ouderenzorg 

Achtergrond

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid is de afgelopen jaren fors toegenomen, en deze groep zal alleen maar groter worden. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Patiënten blijven langer thuis wonen, en hebben vaak meerdere (chronische) aandoeningen. De zorg voor kwetsbare ouderen omvat vele onderwerpen: medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook het maken van zorgbehandelplannen, vroegtijdige zorgplanning en samenwerking met het sociale domein.

Deze toenemende zorgvraag legt een grote druk op de eerste lijn. Dit vraagt een meer gestructureerde aanpak, welke gericht is op samenwerking binnen de zorg en over domeinen heen. Binnen een kleinschalig team in de wijk kunnen werkzaamheden verdeeld worden en krijgt de patiënt de gewenste zorg of voorziening. Korte lijnen tussen de verschillende disciplines zijn hierbij van belang. Voor de hand liggende disciplines die bij dergelijke samenwerking kunnen worden betrokken zijn de wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde (SO), apotheker en welzijnsorganisaties.

Een praktijkondersteuner (POH) of een wijkverpleegkundige (WVP) kan hierin heel goed een spilfunctie vervullen. De POH is laagdrempelig bereikbaar, is in staat een goede verbinding te leggen met de overige betrokken zorgverleners en kan erop toezien dat het zorgbehandelplan efficiënt wordt uitgevoerd. De POH ondervangt en coördineert hulpvragen, waardoor de huisarts minder belast wordt en zich meer bezig kan houden met (acute) zorgvragen. Daarnaast beheert de POH de registratie in het HIS en VIPlive.

Doel zorgprogramma

Zorg aan kwetsbare ouderen vereist een proactieve werkwijze, met als doel de kwetsbare oudere langer zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met een betere kwaliteit van leven. Tevens vraagt de zorg aan kwetsbare ouderen om een goede organisatie van de zorg om te komen tot een samenhangend zorgaanbod met als beoogde resultaten:

  • De problematiek van de oudere is en blijft goed in beeld.
  • De zorg en behandeling is afgestemd op de vraag en behoefte van de oudere.
  • Spoed- en crisissituaties worden zoveel als mogelijk voorkomen.
  • De samenwerking tussen behandelaars en zorgverleners verloopt doelmatig en naar tevredenheid.

Doelgroep

Dit zorgprogramma richt zich op kwetsbare ouderen, waarbij de huisarts de regierol vervult in de zorg. Kwetsbare ouderen zijn ouderen van 75 jaar en ouder van wie op basis van het screeningsinstrument is bepaald dat zij kwetsbaar zijn. Op basis van zorginhoudelijke gronden kunnen ouderen onder de 75 jaar ook onder de doelgroep vallen.

Overige informatie

Zorg in de laatste levensjaren

Praten over de dood, doet leven

De zorg die in Nederland in de laatste levensjaren wordt geboden, sluit niet altijd aan bij wat iemands wensen en behoeften zijn. Dat blijkt uit een Rapport van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL, 2019). De (zorg)organisaties die in de Bossche regio samenwerken, vinden dat dit beter kan en moet. Zij streven ernaar de zorg en ondersteuning in de laatste levensjaren beter af te stemmen op wat jij belangrijk vindt. Ook Zorggroep BeRoEmD levert daar een bijdrage aan.

Zorgorganisaties en organisaties in het sociale domein werken in Den Bosch en omgeving op een groot aantal onderwerpen samen onder de naam ‘Fijn Leven in de Bossche regio’. Zorggroep BeRoEmD is één van deze organisaties. Hun doel is jou de juiste zorg of hulp, door de juiste persoon op de juiste plek te geven. Zij gaan daarbij uit van wat voor jou belangrijk is. Dat weet jij namelijk het beste. Je familie en vrienden, je gezondheid, je omgeving en je werk bijvoorbeeld. Jij weet dus ook wat jij nodig hebt om iedere dag zo fijn mogelijk te leven. Ook als de dood nabij is.

Op deze pagina’s vind je meer informatie over dit onderwerp.

Hevo Seniorenwijzer Rosmalen 2020, klik hier voor meer informatie

Project Zorg in de laatste levensjaren

Het project Zorg in de laatste levensjaren kent drie doelen waaronder het vorm geven aan een publiekscampagne. Doel van de publiekscampagne is mensen in Den Bosch en omgeving bewust te maken van het belang tijdig na te denken en te spreken over de dood en de zorg die je nog wilt in je laatste levensjaren. Hiervoor is een korte film gemaakt die onder meer dient als gespreksstarter in de bijeenkomsten die binnenkort over dit onderwerp worden gehouden in de wijken. De film met betrekking tot het project Zorg in de laatste levensjaren is bedoeld om (zorg)professionals van de betrokken organisaties te informeren, klik op de link om de film te bekijken: https://youtu.be/0R21nz1c24c