Rol huisarts bij zorg aan (ex-)kankerpatiënten

Het aantal mensen met kanker neemt alleen maar toe, evenals het genezen ervan. Door deze ontwikkeling gaat het inmiddels over een populatie die gebruik gaat maken van chronische (na)zorg. Die vorm van zorg wordt veelal in de eerste lijn aangeboden en verzorgd. Graag willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de zorg voor (ex)kankerpatiënten vanuit de tweede lijn over te dragen aan de huisartspraktijk, c.q. in gezamenlijkheid met de huisarts te gaan organiseren.  In dit project zal een verkenning (een zogenaamd 'missie/visie traject') worden gedaan of/hoe we (tweede lijn en eerste lijn) beter kunnen samenwerken op het gebied van oncologische zorg. Hiertoe is een projectaanvraag bij VEZN gedaan, en deze is toegekend. 

 

Horizontaal verwijzen

Vorig jaar hebben we de Praktijkdiagnose laten uitvoeren. Dat heeft heel veel bruikbare informatie opgeleverd op praktijkniveau én zorggroepniveau. Als een vervolg hierop, en passend bij de landelijke trends om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, is het interessant om te kijken wat de praktijkdiagnose laat zien ten aanzien van de 'top-3' verwijzingen. Ook in het licht van de afspraken met de zorgverzekeraar t.a.v. substitutie van zorg vanuit de tweede lijn, levert dit vervolgens de vraag op wat we kunnen en willen doen om minder te verwijzen naar bepaalde specialismen. Te denken valt aan expertise in de eerste lijn opbouwen, aan te trekken en te behouden, om zodoende horizontaal te kunnen verwijzen.

Om ook dit goed in kaart te brengen, en een plan voor de toekomst voor te kunnen opstellen, is tevens voor dit project een VEZN subsidie aangevraagd, en verkregen.

 

Wijkgericht werken

De verkenning van het project wijkgericht werken is afgerond.
Hierin zijn onder andere de knelpunten en behoeften van de huisartsenpraktijken in kaart gebracht. De te behalen opbrengst is, dat door goed gebruik te maken van de juiste professionals in de wijk op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie, meer tijd over blijft om patiënten in de huisartsenpraktijk de gewenste kwaliteit van zorg te leveren.

Het vervolg omvat het verbeteren van de samenwerking in 3 wijken met een gekozen wijkthema.
Dit betreft:
• Rosmalen met het wijkthema: Sociale problematiek – ouderenzorg / eenzaamheid;
• De Groote Wielen met het wijkthema: Jeugd- en gezinsproblematiek – o.a. vechtscheiding;
• Graafsepoort met het wijkthema: Thuiszorg voor kwetsbare burgers – samenwerking met wijkverpleging/ thuiszorg .

Komende periode vinden overleggen hierover plaats met de betrokken professionals in de wijk.

 

 

Projecten met betrekking tot Positieve Gezondheid

In 2019 heeft Zorggroep BeRoEmD weer verdere stappen gezet met betrekking tot de wens te komen tot het vergroten van zelfmanagement en eigen regie bij de patiënten van de zorggroep.

Na in 2018, in samenwerking met ZO!, binnen Zorggroep BeRoEmD actief te zijn geweest met een koplopersgroep van huisartsen en praktijkondersteuners om zelfmanagement en eigen regie voor onze patiënten in eerste instantie voor een kleinere projectgroep te vergroten, is dit project in 2019 breed uitgerold naar de overige praktijken van de zorggroep.

Onder andere aan de hand van het concept “Positieve Gezondheid” is men aan de slag gegaan met trainingen, intervisie en bijeenkomsten. In de training wordt eraan gewerkt de zorgverlener zo goed mogelijk te ondersteunen bij bijvoorbeeld een andere vorm van consultvoering, en meer eigen regie voor de patiënt.

Er is gekozen voor het aanbieden van een "Challenge Positieve Gezondheid", waarbij zorgverleners uitgedaagd worden met minimaal vijf patiënten aan de slag te gaan met behulp van de aangeboden tools voor andere vormen van consultvoering. In dit project zijn we begeleid door Dennis van de Rijt, van Hart voor de Zaak. Zorgverleners worden middels praktijkbezoeken zeer persoonlijk en op maat begeleid in hun ervaringen en gespreksvoering.

De beoordeling van de training is zeer positief. Men ervaart een andere houding richting (met name) chronische patiënten in de gevoerde gesprekken. Het stimuleert om op een intensievere manier met patiënten aan de slag te gaan, in een coachende rol. De zorgverleners benoemen concreet dat zij zien dat deze manier van werken in eerste instantie vraagt om investeren in tijd en moeite, maar op termijn niet gaat om extra tijd en inspanning van de zijde van de zorgverlener. Het maakt de zorg juist efficiënter, het contact met de patiënt wordt betekenisvoller, en de rol van de patiënt nadrukkelijker, samen, geformuleerd. Het gevolgde traject heeft ook geleid tot nieuwe inspiratie.

De in het tweede kwartaal van 2020 geplande afsluitende bijeenkomst heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Op praktijkniveau is contact gezocht om het project toch op een goede manier af te kunnen sluiten, en input te verkrijgen voor de toekomst.

Al in 2019 is er ook training verzorgd m.b.t. het benutten van de mogelijkheden die de communicatie module van VipLive biedt bij het contact met patiënten, omdat dit ook juist bij het implementeren van Positieve Gezondheid direct van meerwaarde kan zijn.

Het vervolg wat we zullen geven aan een en ander zal bestaan uit het faciliteren van intervisie bijeenkomsten, waar zorgverleners onder begeleiding van een coach ervaringen met Positieve Gezondheid en ‘het andere gesprek’ kunnen uitwisselen. Daarnaast zal aandacht (blijven) worden gegeven aan het inzetten van de communicatie mogelijkheden binnen VIPLive.

 

Arbeidsmarktbeleid

De zorg in Nederland is volop in beweging. Ouderen worden vaker thuis verzorgd en verpleegd. De zorgvraag groeit doordat de bevolking vergrijst en er meer behandelmethoden komen. Ook het zorgpersoneel vergrijst geleidelijk en samen met de groeiende zorgvraag, leidt dat tot meer moeilijk vervulbare vacatures. Hierbij is schaarste van personeel een gegeven en mogelijke oplossingen liggen op diverse terreinen zoals,  digitalisering, JZOJP, netwerkzorg én actief arbeidsmarktbeleid op het gebied van huisartsen en ondersteunend personeel.

De zorg heeft er belang bij om personeel aan zich te binden in de steeds krappere arbeidsmarkt en arbeidsmarktvraagstukken vragen om verandering. Om de continuïteit van de huisartsenzorg te borgen, is zowel in de dagzorg als in de ANW-zorg veel nodig: huisartsen(organisaties) moeten aantrekkelijke werkgevers blijven, ‘anders werken’ (taakherschikking, meer digitale vormen van zorg) moet een vaste plek krijgen in de organisatie, er moet over de grenzen van de eigen organisatie heen gekeken worden – bijvoorbeeld naar de regionale inzet van personeel – en er moet ruimte geboden worden voor het gewenste carrièrepad van de huisarts en ondersteunend personeel.

Arbeidsmarktbeleid is onderdeel van het gezamenlijk Regioplan van de zorggroepen Chronos, Beter in Bommelerwaard en BeRoEmD. De zorggroepen worden in het kader van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ondersteund door Transvorm.

Het Regioplan is gebaseerd op (regionale) data (o.a. SSFH/NIVEL) en omvat activiteiten gericht op opleidingsrendement (in-, door-, en uitstroomproblematiek), positieve beïnvloeden loopbaankeuze jongeren, verhogen van het opleidingsrendement, het vergroten van de opleidingsmogelijkheden en het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaatopleiding.

Hierbij worden de ontwikkelingen en inzichten van andere regio's en de de bracheorganisaties gevolgd. Zo werkt InEen met de koepels van werkgevers en werknemers binnen de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, doen zij onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst en ontwikkelen zij bijvoorbeeld een skillmixmodel, met een Skill Mix Analyse als praktische tool voor personeelsplanning. 

Via de link lees je over de Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. 

 

Wat is Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken én te behouden. Veel factoren kunnen de leefstijl beïnvloeden. Denk aan alcoholgebruik, lichaamsbeweging, voeding en slaap.

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;

het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Hoe werkt een leefstijlcoach?

Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Dat betekent: hij gidst mensen bij het maken van hun eigen keuzes. Leefstijlcoaches zijn geen zorgprofessionals; ze fungeren als gids voor iedereen die zijn dagelijkse gewoontes wil veranderen om zich goed te (blijven) voelen. De interventies die de leefstijlcoach doet in dit voorbeeld zijn methodisch en kunnen ook op groepsniveau worden ingezet. Daarbij zal elke deelnemer uiteraard tot andere actiepunten komen en andere drijfveren hebben.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

De Body Mass Index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.

Op dit moment worden in Nederland 4 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering: Samen Sportief in Beweging, de BeweegKuur, SLIMMER en CooL. Meer informatie over deze programma’s is beschikbaar via de website Loketgezondleven.nl.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat hierbij het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken.

In regio Den Bosch/Rosmalen zijn diverse erkende leefstijlcoaches actief:

 

Zorggroep BeRoEmD heeft geen overeenkomst met GLI-aanbieders, maar wil het regionale aanbod wel via de website inzichtelijk maken. Bent u een BLCN-erkend GLI aanbieden met een CZ en/of VGZ-overeenkomst en wilt op de website van Beroemd vermeld worden, neem dan contact met BeRoEmD.